Przetargi - sprzedaż

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 18.12.2023 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

 

sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Bochni, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00095580/3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1317/2 o powierzchni 0,4044 ha, obręb 0003 Bochnia-3.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości stracił ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bochnia zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/163/20 Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r., działka Nr 1317/2 leży w strefie przemysłowej w terenach produkcji, składów i magazynów usług - symbol P/U.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 676.500,00 zł (słownie zł: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100).

 

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest 23% stawką VAT zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

 

 

 W załączeniu komplet dokumentów


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

 

sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Mochnaczce Wyżnej 66/2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 409/43 o powierzchni 0,2417 ha, obręb 0004 Mochnaczka Wyżna, zabudowaną częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-administracyjnym o powierzchni użytkowej 273,07 m2, budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 53,53 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 85,12 m2.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krynica-Zdrój dla przedmiotowej nieruchomości stracił ważność. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój zatwierdzonym Uchwałą nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2019 r., działka Nr 409/39 leży w terenach wielofunkcyjnych z dominacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonych symbolem WMN.

Cena wywoławcza brutto wynosi 603.000,00 zł (słownie zł: sześćset trzy tysiące 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 931.).

 

 

 

 W załączeniu komplet dokumentów


 

INFORMACJA z dnia 21 września 2022 r.

W wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.6/2022, który odbył się w dniu 15 września 2022 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mochnaczce Wyżnej 66/2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z SIEDZIBĄ w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00016032/6, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 409/43 o powierzchni 0,2417 ha, obręb 0004 Mochnaczka Wyżna, zabudowaną częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-administracyjnym o powierzchni użytkowej 273,07 m2, budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 53,53 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 85,12 m2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 154 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006010/3, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 441 obręb 0002 Krynica Wieś o powierzchni 0,0366 ha.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 5 Czarny Potok) działka Nr 441 obr Krynica Wieś leży częściowo w obszarze terenów o symbolu 5.MN.7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w obszarze terenów o symbolu 5.KDG.1 – tereny komunikacji.

 

Cena wywoławcza netto wynosi 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Do ceny nieruchomoścu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23% wynikający z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 


 

INFORMACJA z dnia 22 grudnia 2020 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.5.1/2020, który odbył się w dniu 16 grudnia 2020 r. na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 154 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006010/3, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 441 obręb 0002 Krynica Wieś o powierzchni 0,0366 ha., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 154 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006010/3, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 441 obręb 0002 Krynica Wieś o powierzchni 0,0366 ha.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 5 Czarny Potok) działka Nr 441 obr Krynica Wieś leży częściowo w obszarze terenów o symbolu 5.MN.7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w obszarze terenów o symbolu 5.KDG.1 – tereny komunikacji.

 

Cena wywoławcza netto wynosi 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Do ceny nieruchomoścu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23% wynikający z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 77 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00028918/8, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 101 obręb 0002 Krynica Wieś o powierzchni 0,5745 ha, zabudowaną budynkiem usługowo-handlowo-gastronomicznym o powierzchni użytkowej 986,42 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 4 Jaworzyna) zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII.166.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. poz 4092 z 24 sierpnia 2012 r.) działka Nr 101 obr. Krynica-Wieś leży częściowo w obszarze terenów o symbolu 4.U.2.  - tereny usług, częściowo w obszarze terenów o symbolu 4. ZL.1 - tereny lasów, częściowo w obszarze terenów o symbolu 4.RZ.1. - tereny rolne.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100). Do ceny nieruchomoścu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23% wynikający z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 


 

INFORMACJA z dnia 14 sierpnia 2020 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.4/2020, który odbył się w dniu 31 lipca 2020 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 77 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00028918/8, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 101 obręb 0002 Krynica Wieś o powierzchni 0,5745 ha, zabudowaną budynkiem usługowo-handlowo-gastronomicznym o powierzchni użytkowej 986,42 m2, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Balickiej dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00182913/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 70/4, 70/5 i 70/8 obręb 48 Krowodrza o łącznej powierzchni 1,7444 ha.

Działki nie są objęte ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krakowa działki Nr 70/4, 70/8 i północna część działki Nr 70/5 położone są w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem UM, oraz południowa część działki Nr 70/5 położona jest w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 8.300.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 


 

INFORMACJA z dnia 7 sierpnia 2019 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.2/2019, który odbył się w dniu 25 lipca 2019 r., na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Balickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00182913/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 70/4, 70/5, 70/8 o łącznej powierzchni 1,7444 ha obręb 48 Krowodrza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Księcia Józefa dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00345140/8, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 66/3 i 66/5 obręb 15 Krowodrza o łącznej powierzchni 1,1816 ha.

Działki nie są objęte ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krakowa działka Nr 66/5 w części położona jest w terenach usług oznaczonych symbolem U, oraz w części w terenach komunikacyjnych oznaczonych symbolem KD. Działka Nr 66/3 położona jest w terenach komunikacyjnych oznaczonych symbolem KD.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. G. Korzeniaka stanowiącej działki ewidencyjne nr 159/1 o pow. 2,3952 ha, 159/4 o pow. 0,1319 ha, 159/5 o pow. 0,1309 ha, 159/7 o pow. 0,1120 ha obr. 51 Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00511343/6, oraz sprzeda udział wynoszący 5/10 części w prawie własności działki nr 159/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2.

 

Działki nie są objęte ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krakowa położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, terenach zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 


 

INFORMACJA z dnia 29 marca 2019 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.3/2019, który odbył się w dniu 14 marca 2019 r., na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. G. Korzeniaka stanowiącej działki ewidencyjne nr 159/1 o pow. 2,3952 ha, 159/4 o pow. 0,1319 ha, 159/5 o pow. 0,1309 ha, 159/7 o pow. 0,1120 ha obr. 51 Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00511343/6, oraz sprzedaż udziału wynoszącego 5/10 części w prawie własności działki nr 159/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Polańczyku, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00027823/7, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 236/2 o powierzchni 0,0730 ha położoną w Polańczyku gmina solina, zabudowaną trzema domkami letniskowymi „Mak”, „Kłos” i „Bławat”.

 

Charakterystyczne dane techniczne jednego obiektu:

Rok budowy lata 80-te XX wieku;

Powierzchnia użytkowa 51,70 m2;

Powierzchnia zabudowy 61,20 m2,

Kubatura 208 m3,

Ilość kondygnacji 1 plus poddasze,

Domek drewniany na betonowym fundamencie, dach – konstrukcja drewniania, kryta blachą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Domki wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Uzdrowisko Polańczyk” Gminy Solina zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008 r. działka Nr 236/2 leży w terenach usług 6.US przeznaczenie podstawowe tereny rekreacyjno- sportowe.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 311.000,00 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 


 

INFORMACJA z dnia 6 marca 2019 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.6/2018, który odbył się w dniu 25 lutego 2019 r., na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Polańczyku, dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00027823/7, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 236/2, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Św. Marka 37, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001727/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74 o powierzchni 0,0487 ha, obręb 1 Śródmieście, zabudowanej budynkiem o pięciu kondygnacjach naziemnych, w całości podpiwniczony ze strychem częściowo użytkowym.

 

Charakterystyczne dane techniczne

Budynek wybudowany około roku 1911, wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania;

Powierzchnia zabudowy 362 m2,

Powierzchnia całkowita 2.348 m2,

Powierzchnia netto pomieszczeń 1.819 m2,

Wysokość budynku od poziomu wejścia do kalenicy 22,04 m

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/131/11 rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2011 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” działka ewidencyjna Nr 74 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MW/U.10 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) budynek objęty jest gminną ewidencją zabytków Krakowa prowadzoną jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa.

Cena wywoławcza brutto wynosi 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 


 

INFORMACJA z dnia 5 lipca 2018 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.4/2018, który odbył się w dniu 28 czerwca 2018 r., na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Św. Marka 37, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001727/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74 o powierzchni 0,0487 ha, obręb 1 Śródmieście, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łupaszki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00560584/5, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 270/2 o powierzchni 2,9533 ha obręb 49 Krowodrza.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Miasta Krakowa zmienionym uchwałą nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zieleni nieurządzonej oznaczonej symbolem ZR i terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD, ponadto nieruchomość znajduje się w powierzchni ograniczającej lotniska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/687/12 z dn. 11.07.2012 r. niewielki południowo-wschodni fragment działki przeznaczony został jako teren dróg publicznych oznaczonych symbolem KDZ.

Działka Nr 270/2 obr 49 Krowodrza została objęta Uchwałą Rady Miejskiej Kraków Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa", zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały stanowi obszar 8.

Zgodnie z decyzją nr 5/2014 Wojewody Małopolskiego z dn. 03.11.2014 r. nr WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej działka nr 270/2 obręb 49 Krowodrza ma zapewniony dostęp do drogi gminnej (ul. Majora Łupaszki usytuowanej na działce 177 obręb 49 Krowodrza) poprzez ustanowienie prawa służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 270/1 obręb 49 Krowodrza.

Dla m.in. działki nr 270/2 obr. 49 Krowodrza Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/6730.2/263/216 z dn. 15.02.2016 r. o ustaleniu warunków zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi 11.700.364,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote). Cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Mochnaczce Wyżnej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 409/43 o powierzchni 0,2417 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno-administracyjnym Mochnaczka Wyżna 66 o powierzchni użytkowej 273,07 m2, budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 53,53 m2, budynkiem inwentarskim powierzchni użytkowej 58,12 2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Krynica - Zdrój zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/254/1997 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dn. 29 sierpnia 1997 r., przedmiotowa nieruchomość leży w strefie wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i komercyjnych, transportu i infrastruktury techniczne (zainwestowanie na ściśle określonych warunkach).

Cena wywoławcza wynosi 695 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 lit. a) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


INFORMACJA z dnia 4 kwietnia 2016 roku.


W wyniku trzeciego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.7.3/2015, który odbył się w dniu 23 lutego 2016 r., na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. G. Korzeniaka, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 159/1 o pow. 2,3952 ha, obr 51 Krowodrza, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00511343/6, oraz udział wynoszący 3/10 części w prawie własności działki Nr 159/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja Przetargowa postanowiła obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości o 5% i rozpisać w późniejszym terminie kolejny przetarg na zbycie w/w nieruchomości z ceną wywoławczą 3.468.367 zł (slownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej Krynicy – Zdroju obręb ewidencyjny 0003 Słotwiny, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 1/4 o pow. 1,5003 ha, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006221/5.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica - Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 3 - Słotwiny) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 7 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. poz. 6879 z 10 grudnia 2012 roku) w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr LX.342.2014 z dnia 30 lipca 2014 (Dz. Urz. Woj. poz. 4964 z 10 września 2014 roku) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 3 - Słotwiny) działka ewidencyjna Nr 1/4 położona w Krynicy - Zdroju (obręb Słotwiny - leży w terenach lasów o symbolu 3.ZL.2.

Cena wywoławcza wynosi 380.000 zł (słownie trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


INFORMACJA z dnia 23 listopada 2015 roku.


W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.19/2015, który odbył się w dniu 16 listopada 2015 r., na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej Krynicy – Zdroju obręb ewidencyjny 0003 Słotwiny, stanowiącej działkę ewidencyjna Nr 1/4 o pow. 1,5003 ha, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006221/5, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

I) DGN.220.16/2015

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Okocimiu przy ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00050407/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 362/12 i 362/13 o łącznej powierzchni 0,52 ha obręb 0005 Okocim gmina Brzesko.

W dziale III księgi wieczystej Nr TR1B/00059760/2 wpisana jest bezpłatna służebność przechodu, przechodu i przegonu szlakiem szerokości 4,5 metra na rzecz każdoczesnego użytkownika działki Nr 362/10 przez działkę Nr 362/10.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko (Uchwała Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998r.) przedmiotowe działki znajdują się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów o charakterze podmiejskim i miejskim.

Cena wywoławcza wynosi 220.000 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

II) DGN.220.17/2015

sprzeda prawo własności części nieruchomości położonej w Bochni, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1O/00061806/7, stanowiącej działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha, Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha obr 2 Bochnia.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Bochni (Uchwała Nr XXV/274/12 z dnia 28.12.2012 r.) przedmiotowe działki znajdują się w strefie zabudowy usługowej oznaczonej jako ZR/U.

Cena wywoławcza dla działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha wynosi 58.000 zł (słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy zł);

Cena wywoławcza dla działki Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha wynosi 295.000 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł).

Zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


INFORMACJA z dnia 18 listopada 2015 roku.


W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.16/2015 na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Okocimiu przy ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00050407/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 362/12 i 362/13 o łącznej powierzchni 0,52 ha obręb 0005 Okocim gmina Brzesko, który odbył się w dniu 26 października 2015 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.17/2015 na sprzedaż własności części nieruchomości położonej w Bochni, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1O/00061806/7, stanowiącej działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha, Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha obr 2 Bochnia, który odbył się w dniu 26 października 2015 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Równocześnie informuję, że kolejne przetargi na zbycie powyższych nieruchomości zostaną rozpisane w późniejszym terminie.

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10:30 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

I) DGN.220.14/2015

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulicy Becka, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00338361/1, stanowiącej działki ewidencyjne:

Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza

Cena wywoławcza 60.000 zł
(słownie sześćdziesiąt tysięcy zł);

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r. leży częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i trenach zieleni nieurządzonej ZR.

Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza

Cena wywoławcza 52.000 zł
(słownie pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r. leży w trenach zieleni nieurządzonej ZR.

II) DGN.220.15/2015

sprzeda prawo własności części nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulic Pylnej i Podłużnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00344893/4, stanowiącej działki ewidencyjne:

Nr 2/6 o pow. 0,0638 ha, obr 7 Krowodrza

Cena wywoławcza 143.000 zł
(słownie sto czterdzieści trzy tysiące zł);

Nr 2/8 o pow. 0,0528 ha, obr 7 Krowodrza

Cena wywoławcza 118.000 zł
(słownie sto osiemnaście tysięcy zł).

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r., działki Nr 2/6 i 2/8 obr 7 Krowodrza leżą w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowe sprzedaże podlegają zwolnieniu od podatku.

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


INFORMACJA z dnia 18 listopada 2015 roku.


W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.14/2015, który odbył się w dniu 26 października 2015 r., na sprzedaż własności nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulicy Becka, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00338361/1, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza;

2) Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla działki Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza.

Postępowanie przetargowe na sprzedaż działki Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza zostanie wszczęte w terminie późniejszym.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.15/2015, który odbył się w dniu 26 października 2015 r., własności części nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulic Pylnej i Podłużnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00344893/4, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 2/6 o pow. 0,0638 ha, obr 7 Krowodrza;

2) Nr 2/8 o pow. 0,0528 ha, obr 7 Krowodrza;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Równocześnie informuję, że kolejny przetarg na zbycie powyższych nieruchomości zostanie rozpisany w późniejszym terminie.

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tyliczu gmina Krynica - Zdrój, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019401/5 składającej się z działek:

1) Nr 2008/10 o pow. 0,32 ha,

2) Nr 2008/11 o pow. 0,32 ha,

3) Nr 2008/13 o pow. 0,32 ha.


Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica - Zdrój Plan Nr 7, przedmiotowe działki leżą w częściowo w terenie dla lokalizacji obiektów mieszkalnych, jednorodzinnych i pensjonatowych, częściowo w terenie drogi dojazdowej kategorii D, częściowo w terenie istniejącej drogi powiatowej (szczegółowy odpis z planu w załączeniu na stronie www).

Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/10 wynosi 150.700 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset zł);
Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/11 wynosi 150.700 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset zł);
Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/13 wynosi 157.900 zł (słownie sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć zł).

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 


INFORMACJA z dnia 3 września 2015 roku.


W wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.8/2015, który odbył się w dniu 26 sierpnia 2015 r. na sprzedaż części nieruchomości położonej w Tyliczu gmina Krynica – Zdrój, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019401/5, składającej się z działek:

1) Nr 2008/10 o pow. 0,32 ha,

2) Nr 2008/11 o pow. 0,32 ha,

3) Nr 2008/13 o pow. 0,32 ha.

Komisja przyjęła ofertę cenową dla działki Nr 2008/10 i 2008/11 obr. 8 Tylicz.

Postępowanie przetargowe na sprzedaż działki Nr 2008/13 obr 8 Tylicz zostanie wszczęte w terminie późniejszym.

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprzeda prawo własności nieruchomości:

działki ewidencyjnej Nr 407/1 o pow. 0,1399 ha obr 0003 Mochnaczka Niżna, gmina Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019394/2, oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 407/7 o pow. 0,0609 ha 0003 Mochnaczka Niżna, gmina Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00021810/2.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica Nr XXXVI/254/1997 z dnia 28.08.1997 r. działki ewidencyjne Nr 407/1 i 407/7 leżą w strefie wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i komercyjnych, transportu i infrastruktury technicznej, zainwestowanie na ściśle określonych warunkach.

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 

 


 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: sprzeda prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Krynicy - Zdroju w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego, a ulicy Słotwińskiej, dla których Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00014942/5, stanowiących działki ewidencyjne:

1) Nr 424/3 obr 001 Krynica - Zdrój o pow. 0,1588 ha 2) Nr 424/4 obr 001 Krynica - Zdrój o pow. 0,1389 ha 3) Nr 424/5 obr 001 Krynica – Zdrój o pow. 0,2122 ha

 

   W załączeniu komplet dokumentów

 


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Paweł Kiszka